Drammensskolen

Daglig fysisk aktivitet i drammensskolen

av
Hilde Marie Schjerven

Allerede i 2014 fattet bystyret i Drammen det unike vedtaket om at alle elever skal ha 60 minutter fysisk aktivitet hver dag.

Det er et sterkt ønske om å gjøre daglig fysisk aktivitet i skolen til en nasjonal modell. Endelig, den 7. desember 2017, fikk vi stortingsvedtaket som mange av oss har jobbet for så lenge. Og nå går debatten høyt i ulike fagmiljøer om hvordan vedtaket skal realiseres.

Gode opplevelser med fysisk aktivitet i ung alder gir en fysisk aktiv livsstil livet ut, og all læring starter med kropp og bevegelse. Barn har et høyt fysisk aktivitetsnivå i barnehagen, særlig guttene, men dette avtar med økende alder for begge kjønn. For en økende andel barn synker aktivitetsnivået til et så lavt nivå at Verdens helseorganisasjon peker på fysisk inaktivitet som framtidens store helseutfordring.

Fysisk aktivitet gir god fysisk og psykisk helse, men flere enkeltstudier viser at det også er en positiv sammenheng mellom aktivitetsnivå og læringsutbytte i fag.

Fysisk aktivitet i skolen i Drammen er politisk forankret og gis en tydelig plass i kvalitetsplanen for barnehage, skole og oppvekst: Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet. Politisk forankring er viktig fordi det understøtter de folkevalgtes vilje til å følge opp satsingen for eksempel ved å bygge nye og bedre aktivitetsanlegg.

Retten til fysisk aktivitet skal gjennomføres innenfor ordinær skoletid. Det er derfor hele tiden nødvendig å vurdere hvordan vi prioriterer de ressursene vi har.  

Pedagoger som ser effekten av aktivitetsbasert læring og lek, er en slik ressurs. Det samme er byens idrettsbevegelse som spiller på lag. Vi har funnet en måte å organisere daglig fysisk aktivitet på, som er gjennomførbar.

Dette kaller vi «Drammensmodellen», som kan beskrives slik:

Faget kroppsøving (2 timer per uke)

For å få plass til fem timer fysisk aktivitet hver uke, er faget kroppsøving sentralt. Elevene har kroppsøving to timer i uka. For å sikre at kroppsøving gjennomføres med høy kvalitet, har en gruppe lærere laget en lokal læreplan. Det betyr at kommunen har bearbeidet nasjonal læreplan til en lokal plan med tydelige læringsmål i faget.

Barn og unge skal beherske kroppen sin, og vi skal sikre at de får skape, utforske, samarbeide, kommunisere og delta i bevegelsesaktiviteter.

Vi skal bygge kompetanse om bevegelse, aktivitet og kropp slik at elevene kan reflektere over og ta ansvar for egen helse og aktivitet. (Last gjerne ned appen «Læringsløp Drammen» for å lese om hva barn i Drammen skal lære i kroppsøving.)

Fysak – Fysisk aktivitet på mellomtrinnet (1 time per uke)

I 2009 innførte regjeringen en egen time for fysisk aktivitet på mellomtrinnet. For å sikre at tiltaket gir en mer variert og aktiv skolehverdag for alle, gjennomfører skolene det som ofte kalles Fysak, med voksne som er særlig gode på aktivitetsledelse. I flere bydeler i Drammen er det etablert ordninger der en person ansatt av skolen og idrettslag i fellesskap skolerer ungdomsskoleelever til å holde Fysak ute på barneskolene.

Dette har en særlig fin bieffekt ved at ungdomsskoleelevene får gi noe tilbake til barneskolen. Slikt skaper trygge, aktive lokalsamfunn.

Fysisk aktiv læring som pedagogisk virkemiddel i fag (2-3 timer per uke)

Det siste elementet i «Drammensmodellen» er fysisk aktivitet som metode for læring i andre fag. Det vil si at vi bruker fysisk aktivitet som et pedagogisk virkemiddel for å lære bedre i andre fag. Når lærerne planlegger for et læringsutbytte i et fag, spør de seg om elevene vil bedre dersom vi bruker fysisk aktivitet som metode.

Læring skjer bedre dersom kropp, følelser og erfaringer er involvert i læringsarbeidet.

I tillegg til dette gjennomføres ytterligere aktivitetsstimulerende tiltak som aktivitetsordning i friminutt, aktiv skolevei-kampanjer og uteskole.

Det er også innført tiltak som sommerskole og aktivitetsskole som gjennom mye fysisk aktivitet forsterker barns og unges fysiske bevegelseserfaring.

Ressursmobilisering

Vår satsing på et fysisk aktivt Drammen hadde ikke kommet dit vi er i dag uten samarbeidet som er etablert med Buskerud Idrettskrets, Drammen Idrettsråd, byens idrettslag og andre frivillige. Våre partnere ser sitt utvidede samfunnsansvar, hvilket er av avgjørende betydning.

Idretten og oppvekstområdet har utviklet gode samarbeidsmodeller hvor vi styrker hverandre.

Vi har samme mål – aktive, glade barn og unge med sosial tilhørighet. De skal få en følelse av å være en del av fellesskapet og ha mulighet til å utvikle sitt potensial.

Læringsløp Drammen i fint driv

Dagens modell for daglig fysisk aktivitet er forankret og gis retning i Drammen kommunes kvalitetsplan for barnehage, skole og oppvekst; Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet.

I kvalitetsplanen beskrives helse som en ressurs vi alle har.

Målsettingen med Fysisk aktiv læring er å lære i, ved og gjennom kroppen. Daglig fysisk aktivitet bidrar til robuste, sunne og glade barn og unge, en gevinst for folkehelsen.

Læringsløp Drammen har altså et forebyggende perspektiv på helse, i motsetning til et reparerende perspektiv. Dette skal bidra til livslang bevegelsesglede og mestring, ut fra den enkeltes forutsetninger.


Meny